Provoz MŠ od PO 12. 4.

9.4.2021 10:54 / Naďa Kubicová

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením vás (v příloze) informujeme o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od pondělí 12.4. 2021. 

Provoz MŠ zajštěn od 6.00 do 16.00 hod. Z důvodu max počtu dětí ve skupině (15) budou děti  rozděleny do třídy Koťata, Sluníčka, Kuřátka. Bližší informace na dveřích u vchodu do MŠ.

Bližší informace  ohledně nástupu dětí do MŠ podá ved. učitelka MŠ.

Źádáme rodiče, kteří ještě nenahlásili nástup dítěte do MŠ od pondělí 12. 4., aby tak učinili (z důvodu nahlášení stravy).

Děkujeme

 

 

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době 8 - 12 hod (provoz MŠ do 16.00 hod).

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb;
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá;
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky;
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením pediatra, či odborného lékaře.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a provést dezinfekci rukou. Děti v mateřské škole nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v mateřské škole je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (nutno předem nahlásit MŠ).

Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně /pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky/ realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání za asistence zákonného zástupce, který odběr dítěti provede. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat min. 15 minut. Celková doba testování je cca 30 minut. Prosíme tedy o včasný příchod do MŠ. Berte na vědomí, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy mateřské školy protáhnout.

Dítě bude testováno Singclean testem.  Instruktážní video, jak budete provádět testování se svým dítětem, můžete zhlédnout na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, a tak se připravit na bezproblémový chod. U testování bude vždy přítomný zástupce mateřské školy, který bude testování korigovat, dbejte jeho pokynů.

  Testování bude probíhat v prostorách třídy Broučci v přízemí MŠ. Rodiče s dítětem zazvoní a následně vejdou do chodby, (šatny), kde vyčkají dalších pokynů pedagoga, který dohlédne na rozestupy a bude postupně volat dítě s rodičem do třídy, kde rodič dítěti provede samoodběr AG testem (za asistence pedagoga). V  době čekání na výsledek testu počkají rodiče s dítětem (za dodržení všech hygienických zásad) v šatně, popř. venku před MŠ. V případě negativního výsledku AG testu si rodič dítě odvede do šatny, převlékne je a vyčká na příchod učitelky, která provede zběžnou kontrolu aktuálního zdravotního stavu dítěte. V případě pozitivního výsledku AG testu si rodič dítě odvede domů a bude postupovat dle pokynů učitelky.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

ORGANIZACE VE TŘÍDÁCH:

V provozu bude třída Koťata, Sluníčka, Kuřátka v době 6 - 16 hod. Během dne se děti nebudou spojovat. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte ve vzdělávání. Pokud dítě nebude přítomno v určených testovacích dnech /pondělí, čtvrtek/ v mateřské škole, test bude proveden v den nástupu. Tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte ohlásí škole a v den nástupu vyčká v určeném prostoru na příchod zaměstnance školy. Bez výsledku AG testu nesmí vstoupit do šatny, třídy.

  Vzhledem k dotazům o možnosti využití jiných testů, testování dítěte mimo mateřskou školu, konstatujeme, že jsme MŠMT a MZd zavázáni jasnými pokyny pro realizaci testování v mateřské a základní škole a žádné výjimky z těchto nařízení nebudeme akceptovat. Není v našich silách tuto právně i zdravotně složitou situaci více individualizovat. 

Odpovědi na dotazy, pokyny, videa a informace pro rodiče jsou k dispozici zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice Ze strany ředitelství MŠ a ZŠ Mendelova se bude stanovisko opírat jen o platnou legislativu  - viz https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

  Děkujeme za pochopení Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka 

                                      Bc. Naděžda Kubicová, ved. učitelka MŠ